അന്റാര്‍ട്ടിക്കന്‍ പര്യവേഷണത്തിനിടയില്‍ റഷ്യയുടെ ബേസ്‌ സ്‌റ്റേഷനില്‍.