അന്റാര്‍ട്ടിക്കയിലെ ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞുമലകള്‍ക്കു സമീപം.