1997 ലെ ആദ്യസഞ്ചാരത്തില്‍ നേപ്പാളില്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ക്കൊപ്പം വിമാനത്തിന്റെ കോക്‌പിറ്റില്‍.