ആദ്യ യൂറോപ്യന്‍ സഞ്ചാരമധ്യേ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റിലെ റിറ്റ്‌ലസ്‌ പര്‍വ്വതത്തില്‍.