ആദ്യ ചൈനീസ്‌ യാത്രയില്‍ വന്‍മതില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍.