കെനിയയിലെ മസായ്‌ ഗോത്രഗ്രാമത്തില്‍ മസായ്‌ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം.