സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റിലെ ലൂസേണില്‍ ലയണ്‍ മോണ്യുന്റെിനു മുന്നില്‍.