ആദ്യകാല സഞ്ചാരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന്‌ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാരമേറിയ ക്യാമറയുമായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്റില്‍.