ആദ്യ നേപ്പാള്‍യാത്രയില്‍ പൊഖ്‌റ വിമാനത്താവളത്തില്‍.