ലക്ഷദ്വീപിലെ ചിത്രീകരണം ശ്രീ. പി.എം. സെയ്‌ദ്‌ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.