കര്‍ണാടകത്തിലെ ബേലൂരില്‍ ഭാരതസഞ്ചാരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ.