ബഹിരാകാശയാത്രയ്‌ക്കു മുന്നാടിയായുള്ള ജി-ടോളറന്‍സ്‌ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍.