ബഹിരാകാശയാത്രക്കു മുന്നോടിയായുള്ള സീറോ ഗ്രാവിറ്റി പരിശീലനത്തിനിടെ സഹയാത്രികരോടും പരിശീലകരോടുമൊപ്പം.