ജി-ടോളറന്‍സ്‌ പ രിശീലനത്തിനായി സെന്‍ട്രിഫ്യൂജ്‌ സിമുലേറ്ററിനുള്ളില്‍.