ബഹിരാകാശയാത്രക്കുള്ള മദര്‍ഷിപ്പിന്റെ പുറത്തിറക്കല്‍ ചടങ്ങില്‍.