നാസ്‌റ്റാര്‍ സെന്ററില്‍ പരിശീലകരോടും സഹയാത്രികരോടുമൊപ്പം.