നാസ്‌റ്റാര്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ പരിശീലക ബ്രയാണയോടൊപ്പം.