സെന്‍ട്രിഫ്യൂജ്‌ സിമുലേറ്ററില്‍ ശരീരഭാരം ആറിരട്ടിയായത്‌ അതിജീവിക്കുന്ന രംഗം.