ഫിലിം ക്രിട്ടിക്‌സ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ കെ.ജി. ജോര്‍ജില്‍നിന്ന്‌ സ്വീകരിക്കുന്നു.